Utvalgte kulturminner / Selected cultural heritage sites

Noen av kulturminnene langs pilegrimsleden gjennom Stange, Hamar og Ringsaker, er blitt fremhevet ved at det er satt opp en informasjonstavle ved kulturminnet. Står du foran en av informasjonstavlene, kan du klikke på lenken til kulturminnet under for å komme inn på beskrivelse av kulturminnet på vår nettside.

Some of the cultural heritage sites along the Pilgrim path through Stange, Hamar and Ringsaker, have been highlighted by installing an information board onsite. For you who are at one of the information boards; please click the link below to access further description of the cultural site on our web pages.


Korsvika

Vika i sørenden av Granerudsjøen heter fra gammelt av Korsvika. I følge gammel historie skal det ha stått flere kors her, som pilegrimene brukte som landemerke. Pilegrimsleden | Korsvika - Granerudsjøen

Korsvika bay

The southern end of Granerudsjøen lake was since olden times called Korsvika (bay of the cross). Crosses left here by pilgrims, served as signposts. Pilegrimsleden | Korsvika

Stange urskog

Stange urskog ble fredet i 1923. Naturreservatet er på 3,5 dekar. Pilegrimsleden går opp til feltet langs bilveg fra Hagalikoia mot Romsetra. Pilegrimsleden | Stange Urskog

Stange primeval forest

Stange primeval forest was granted protected status in 1923. It comprises an area of 3,500 square metres. The Pilgrim's Route approaches the forest via the road from Hagalikoia to Romsetra. Pilegrimsleden | Stange Urskog

Korsødegården

Navnet skal komme fra "Ødegården ved korsvegen". Det var her trafikken delte seg i gamle dager, enten nordover mot Stange og Gudbrandsdalen, eller nordøstover mot Løten og Østerdalen. Pilegrimsleden | Korsødegården

Korsødegården

The name refers to “Ødegården at the crossroad”. This is where thoroughfares split in olden times either north towards Stange and Gudbrandsdalen, or northeast towards Løten or Østerdalen. Pilegrimsleden | Korsødegården

Feginsbrekka

Stedet ved Ramset gård går under navnet Feginsbrekka. Her åpner landskapet seg, og pilegrimene kunne for første gang øyne en kirke. Pilegrimsleden | Feginsbrekka ved Ramset

Feginsbrekka at Ramset (Hill of Joy)

This place on Ramset farm is called Feginsbrekka. The landscape opens up, and the pilgrims could catch sight of a church. Pilegrimsleden | Feginsbrekka at Ramset (Hill of Joy)


Stange kirke

Stange kirke er en langkirke fra 1250 bygd av kalkstein. Kirken er en av Norges eldste middelalderkirker, omtalt i 1225 i Håkon Håkonssons saga. Pilegrimsleden | Stange kirke (tibe.no)

Stange Church

Stange Church from 1250 is a long church built of limestone. The church is one of Norway´s oldest medieval churches, mentioned in 1225 in Håkon Håkonsson's saga. Pilegrimsleden | Stange church (tibe.no)


Pilegrimsbåten DS Skibladner

I middelalderen kom mange pilegrimer sjøveien til Hamar og ble satt i land enten ved sundstedet i Åkersvika eller andre steder langs Mjøsstranda. Dagens pilegrimer kan følge pilegrimsleden over Mjøsa med DS Skibladner. Pilegrimsleden | DS Skibladner

The Pilgrim´s boat DS Skibladner

In the Middle Ages, many pilgrims came by sea to Hamar and arrived by boat along Mjøsa coastline. Today's pilgrims can follow the pilgrim route across Lake Mjøsa onboard DS Skibladner. Pilegrimsleden | DS Skibladner


Tjuvholmen

På sydsiden av Tjuvholmen er det funnet et relativt stort gravminne. Det er plassert godt synlig fra innseilingen til Åkersvika, og forteller om hvor viktig Mjøsa har vært som kommunikasjonsåre. Pilegrimsleden | Tjuvholmen (tibe.no)

Tjuvholmen

A relatively large memorial mound has been found on the southern side of the island. It is easy to see from the approach to Åkersvika bay, and says something about how important Lake Mjøsa was as a transport artery. Pilegrimsleden | Tjuvholmen

Korskirken

Ruinene av korskirken, ligger i gangavstand sør for Domkirkeodden. Kirken fungerte som hospitalkirke på slutten av 1200-tallet, og omtales i biskop Thorfinns testamente fra 1287 som det Hellige Kors kapell ved hospitalet. Pilegrimsleden | Korskirkeruinene i Hamar

Korskirken Church

The ruins of Chapel of the Holy Cross, lies a short walk away from Domkirkeodden. It was the hospital church for the old market village of Hamarkaupangen, built as a hospital church at the end of the 13th century. Pilegrimsleden | Korskirken/hospital church - church ruins

Pilegrimssenter Hamar

Besøks- og informasjonssenteret er møteplass for pilegrimer og pilegrimsinteresserte, og tilrettelegger for vandringer langs Gudbrandsdalsleden og lokalt. Senteret har også eget pilegrimsherberge, basert på selvhushold. Pilegrimsleden | Pilegrimssenter Hamar

Pilgrim Center Hamar

This visitor and information centre is a meeting point for pilgrims, facilitating pilgrimage walks, both along Gudbrandsdalsleden path and locally. The centre also has a separate pilgrims' hostel , based on self catering. Pilegrimsleden | Pilgrim Center Hamar


Pilegrimsleden

Gudbrandsdalsleden er 643 kilometer lang, og den lengste pilegrimsleden i Norge. Etter Hellige Olavs død i 1030, begynte pilegrimer å vandre til hans grav i Nidaros. Det er naturlig at mange, både pilegrimer og andre reisende ofte overnattet i St. Olavs kloster på Domkirkeodden. Milesteinen på Domkirkeodden viser at pilegrimene på vei til Nidaros har 488 kilometer igjen. Pilegrimsleden | Domkirkeodden

Pilegrimssenter Hamar ligger på Domkirkeodden, på det som en gang var en del av middelalderbyen Hamarkaupangen. Pilegrimsleden | Pilgrim Center Hamar

The Pilgrim path

The Gudbrandsdalen valley section is 643 kilometres long and it is the longest pilgrimage route in Norway. After Saint Olav's death in AD 1030, pilgrims began making the pilgrimage to his grave in Nidaros. It was natural for both pilgrims and other travellers, to break their journey and stay overnight at St Olav's monastery on the promontory. The milestone at Domkirkeodden shows that the remaining distance to Nidaros is 488 kilometres. Pilegrimsleden | Domkirkeodden

Pilgrim Center Hamar is situated on the site of the old marketplace in the area now known as Domkirkeodden. Pilegrimsleden | Pilegrimssenter Hamar

Prestvegen

Prestvegen er en gammel ferdselsvei mellom Ringsaker og Veldre kirker. Veien mellom kirkesognene, bidro til at kontakten mellom plassene kunne opprettholdes. Langs Prestvegen ser man tufter og rester etter gamle husmannsplasser. Husmannsplassen Prøysen hørte til garden Hjelmstad. Her vokste Alf Prøysen opp (1914 – 1970). Pilegrimsleden | Prestvegen (tibe.no)

Prestvegen (the priest's road)

Prestvegen is an old route between Ringsaker and Veldre churches. The route between the two parishes, contributed to contact being maintained between the two communities. Along Prestvegen, you will see the remains of old cotters' farms. It was at the cotter's farm Prøysen, the famous Norwegian poet Alf Prøysen grew up (1914–1970) grew up. Pilegrimsleden | Prestvegen (tibe.no)


Ringsaker kirke

Ringsaker kirke er en steinbasilika og en av landets eldste bygninger. Kirken ble bygget på midten av 1100-årene og er viet til Olav den hellige. Pilegrimsleden | Ringsaker kirke

Ringsaker Church

Ringsaker Church is a stone basilica and one of Norway´s eldest buildings. It was built in the 12th century and dedicated to Saint Olav. The church's greatest treasure is an altarpiece (triptych) dating from the 16th century. Pilegrimsleden | Ringsaker Church

St. Olavskilden

Dette oppkommet hørte til de hellige kilder som man søkte til i middelalderen for å bli helbredet for forskjellige sykdommer. Kildene var ofte viet til en helgen og denne er viet til Olav den Hellige. Pilegrimsleden | Olavskilden i Brøttum

St Olav's spring

This emergence of water was one of many holy wells in the Middle Ages. The springs could cure various diseases, and were often dedicated to a saint. This is dedicated to St. Olav. Pilegrimsleden | St.Olav Spring