Naturområde

Stein Naturreservat

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
I tillegg til alle kulturminnene, er deler av Steinsodden fredet som naturreservat.

Adresse

2390 Ringsaker

Avstand

Nær leden

Steinsodden er nordgrense på Østlandet for vassgro og andemat. Fuktige beitede strandenger på kalkrik grunn er en sjeldenhet i dag og er sterkt bevaringsverdig vegetasjonstyper. Utenfor Steinsodden ligger det viktigste hekkeområdet for ande – og vadefugler i Ringsaker. Pr. 1996 ble det observert 130 fuglearter i området, blant annet flere sjeldne arter. Fossilførende skiferlag og orthocerkalk dannet i jordas oldtid (kambrosilur) ligger på høgkant her og kan lett studeres.