Kirke

Solli kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: Kirkelig fellesråd

I den nedre delen av elva ble det anlagt sager for skjæring av tømmer som sannsynligvis strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. Dette utviklet seg til å bli et av Nord-Europas største sagbruk, og arbeiderne framsatte krav om egen kirke.
I 1904, nærmere femti år etter at kirkesaken ble reist, sto Solli kapell ferdig. Bygningen har en arkitektur som har sine referanser til skogsbygdene hvor fløtningstømmeret i Glomma hadde sitt opphav.

Tomten som ble valgt ut lå i en vakker eikelund, på østsiden av elva, som het Dronning Desiderias Lund. Historien sier at, på første halvdel av 1800-tallet, et kongelig følge kom forbi ved Sanne, deriblant den franskfødte Desideria. Pikenavnet hennes var Désirée Clay, men da hun i 1810 ble dronning av Sverige, ble navnet hennes forsvensket til Desideria.

Den franskfødte Desideria var ingen hvem som helst.

Med bare 17 år, trolovet hun seg med Napoleon Bonaparte, men giftet seg med landsmannen Jean Baptiste Bernadotte, som overtok svensketronen i 1818, under navnet Karl Johan, og som vi blandt annet kjenner fra statuen utenfor Slottet.

Følget slo seg ned i den vakre lunden, og nøt utsikten mot Visterflo og ferjestedet., hvor hun skal ha sagt at dette stedet skulle fra nå av bli kalt Desideiras lund. Navngivningen ble feiret med folketog og sagbruksarbeideren Herman Kollerud skal ha kommet med følgende kvad: " På Dronningens begjæring skal denne lund fra denne stund hete Desiderias Lund"

Solli kirke åpnet i 1904, og er bygget i tre. Kirken ligger vakkert plassert på en liten knaus, omkranset av flotte eiketrær og edelløvskog. På kirkegården finnes det et minnesmerke over falne soldater under krigen mot Sverige i 1814. Desiderialunden ble erklært naturreservat i 2016.

Ved bredden av elva ved det kjente kultur- og galleristedet Solli Brug, rager fremdeles fundamentene etter de gamle sagene.