Kulturminne

Munkeby kloster

Ligger langs St. Olavsleden
Klosterruin fra tidlig middelalder.

Åpent

Hele året

Pris

Gratis

Munkeby kloster er sannsynligvis et datterkloster av et svensk eller engelsk kloster, og antageligvis etablert i samme tidsperiode som Lyse klosterog Hovedøen kloster, rundt midten av 1140-tallet. Hvorfor klosteret ble fraflyttet vites ikke, men mye tyder på at klosteret alt var fraflyttet da Tautra kloster ble innviet i 1207, ikke langt unna. Tautra kloster overtok Munkebys eiendommer og gods - og ble et velholdent kloster.

Klosterkirken var i bruk helt til 1589 som soknekirke. Området rundt ruinene er i likhet med Tautra kloster omtrent ikke utgravd. Det ble i 1906-10 ryddet for rasmasser, men noen fullstendig utgravning ble ikke foretatt. Munkeby kloster ble i 1967 en del av Fortidsminneforeningens eiendommer.

Ruinene viser en typisk cistercienserkirke i form av et kors. Skip og kor har samme bredde, og det er lagt et kapell på hver side av koret. De utvendige målene er 34 x 10 meter, med kapell på 5,3 x 5 meter (det nordre) og 5,5 x 4,8 meter (det søndre). Det er også spor etter flere portaler og vinduer som stemmer overens med cictersiensernes byggetradisjon.