Kulturminne

Kvernsteinparken i Hyllestad kommune

Ligger langs Kystpilegrimsleia

Foto: Torunn Beck

Nøkkelstaden Kvernsteinsparken i Hyllestad er Noregs og Nord‐Europas største steinbrot frå vikingtid og mellomalder.

Adresse

Via Hyllestadvegen 406, 6957 Hyllestad

E-post

nks@misf.no

Kontaktinfo.:

Museumsleiar Alexander Asphaug Rauboti

Ingen må ta ei handkvern eller ein kvernstein i pant, for då tek han pant i ein manns liv.
5. Mosebok 24:6

I Hyllestad finn du Noregs og Nord‐Europas største steinbrot frå vikingtid og mellomalder. Det vidstrekte kulturlandskapet er som ei historiebok hoggen i stein, nærare bestemd granatglimmerskifer, og fortel om storstila bergverksdrift like attende til yngre jarnalder. Kvernsteinar – «livets steinar» - var primærprodukt, men også symboltunge steinkrossar fann vegen frå steinbrota i Hyllestad. Over halvparten av dei ivaretekne steinkrossane frå sein vikingtid og mellomalder langs Vestlandskysten kjem herifrå, med krossane i Eivindvik, Korssund og Svanøy som tilgjengelege døme i regionen. Desse ber vitne om tida då kristendommen gjorde sitt inntog i Noreg, og er særmerkte for Kystpilegrimsleia.

Nøkkelstaden Kvernsteinsparken i Hyllestad er eit friluftsmuseum under Musea i Sogn og Fjordane. Museumsområdet utgjer ein liten del av det historiske steinbrotslandskapet på Myklebust, like ved dagens administrative sentrum i Hyllestad kommune, og har i hovudoppgåve å formidle den historiske bergverksdrifta i regionen for ålmenta. Hovudfokuset er tillagd kvernsteinsproduksjon, men også steinkrossane er sentrale i formidlinga.

I Kvernsteinsparken er det dels tilrettelagde, skilta vandringsløyper til ulike brotstader, samt krossbrotet, der arkeolog Irene Baug sommaren 2008 fann fragment av sju steinkrossar med eldste datering til yngre jarnalder. Sentralt i Kvernsteinsparken kan du elles sjå ein steinkross som elevar ved Hyllestad skule har hogd som del av opplæringa i skuleprosjektet «Steinhoggarleiren».

Uteområdet i Kvernsteinsparken er tilgjengeleg året rundt, og det same gjeld pilegrimsbok med stempel i eigen postkasse på resepsjonsbygningen.

Formidlingstilbod med omsyning, museumsbutikk og aktivitetar er tilgjengeleg kvar dag kl. 11 – 17 i sommarsesong (medio juni – medio august), og elles tilgjengeleg for større grupper etter avtale. Sjå heimeside for meir informasjon: https://misf.no/kvernsteinsparken

Frå Kvernsteinsparken er det gangavstand til Hyllestad gamle kyrkjegard. Her finn ein tre små krossar frå tidleg mellomalder på hjørna av kyrkjegardsmuren. Eit fjerde derifrå heng i dagens Hyllestad kyrkje frå 1880.

For reisande langs Kystpilegrimsleia med eigen båt er Hyllestad gjestehamn på Myklebustneset næraste hamn. Herifrå er det tilrettelagd sti via sentrum med matbutikk (Spar Hyllestad) til nøkkelstaden Kvernsteinsparken.

Frå nøkkelstaden er det 11 km til pilegrimshostellet Sognhostel på Salbu. Reisande med bil eller sykkel bør vurdere ein tur opp majestetiske Lifjellet, samt nytte høvet til å vitje Korssund på veg vidare nordover.


For informasjon om reisetips og ruteplanleggjing, sjå: https://www.fjordnorway.com/no/plan

Velkomen!

På innsida av bygg med gamle kvernsteinar. Foto

Foto: Visit FjordKysten og Sunnfjord