Naturområde

Homla naturreservat inkl Storfossen

Ligger langs St. Olavsleden
Storfossen inngår i Homla Naturreservat, som er opprettet å sikre viktige leveområder for truede og nær truede arter og naturtyper

Storfossen er en av Trøndelags høyeste urørte fossefall (ca 40 m), og miljøet som oppstår som følge av fossesprut gir livsgrunnlag for rødlistede lav- og mosearter.

Storfossen inngår i Homla Naturreservat, som er opprettet å sikre viktige leveområder for truede og nær truede arter og naturtyper. En del av de registrerte artene er «kystregnskogsarter». Gammelskogen i bekkekløften på begge sider av elva Homla representerer en verdifull naturtype. Elvelandskapet er variert og har også stor verdi som kulturlandskap, for friluftsliv, folkehelse og opplevelse av kulturminner knyttet til blant annet tømmerfløting.

Ingen arter og naturtyper skal utryddes i området, og utviklinga til truede arter og naturtyper skal forbedres. I tillegg bidrar vernet til oppfyllelse av internasjonale mål. Norge har et internasjonalt ansvar for bevaring av kystgranskog og kontinentale skogsbekkekløfter.