PANHERA

Våren 2018 lot Pilegrimssenter Oslo seg engasjere i en søknad om EU-midler, sammen med Universitetet i Oslo. Overskriften er «Cooperation for innovation and the Exchange of Good Practices». Prosjektets navn er Panhera (Pilgrim Accommodation and New Host Expertise in Rural Areas)

Sammen med pilegrims- og forskningsmiljø i Spania, Italia, Romania, Bulgaria og Tyrkia, har Pilegrimssenter Oslo i mer enn to år vårt del av prosjektet Panhera. Målet er å fremme forståelse og kompetanse hos de som er vertskap og driver herberger langs ledene for hvordan på best mulig vis å ta imot og ivareta pilegrimene som kommer vandrende! Panhera er et Erasmus+ prosjekt.

(Foto: Fra oppstartmøtet i Crajova i Romania, mottakelse av vise-rektor prof. Radu Constantinescu [midt i bildet] ved universitetet i Crajova)

Faglige resultater
PANHERA-prosjektet tilbyr opplæring rettet mot voksne i et emne og område hvor det foreløpig ikke finnes mye kvalitetssikret forskning. Våre faglige resultater representerer aktuelle måter å både forstå og markedsføre vertskap og herberger, og enda viktigere, de tilbyr redskap for å forbedre ferdigheter hos de som på ulikt vis er involvert herberger, knyttet til organisering og ledelse, kommunikasjon og digitale ferdigheter. Utover selve opplæringskurset, har partnerne i Panhera også har utviklet flere guider og hjelpemidler som kan brukes for å øke læringsutbyttet til og forbedre kompetanse og kvalitet på tjenestene som tilbys ved herbergene.

IO1 Feltforskning
En feltundersøkelse ble utført av hver partner på lokalt nivå for å analysere den foreliggende kompetansen og praksis i det å ta imot og ta vare på pilegrimer og turister. Analysen i form av et bredere feltforskningsarbeid, kartlegger vertsstrukturene (dvs. pilegrimssentre, offentlige og private herberger, hoteller, B&B osv.) langs rutene, peker på sterke og utfordrende sider, identifiserer god og dårlig praksis, og er slik en viktig peker for arbeid i sektoren.

Trykk her for å laste ned dokument

IO2 - Opplæringskurs
En av PANHERAs mål er å forbedre tilgjengeligheten av og kvaliteten på læringsmuligheter som tilbys mennesker som arbeider med vertsfasiliteter og herberger. – Fokus er særlig på herberger i utkantstrøk (s.k. «rural areas») og kulturelle og religiøse reiseruter, men berører også forskjellige typer komplementære tjenester. Kursmateriellet bygger på akademiske samtidsanalyser og tar sikte på å forbedre ferdigheter i og kunnskaper om det å være vertskap for turister og pilegrimer, bl.a. innen sosialt entreprenørskap, digital kompetanse, interkulturell dialog.

Trykk her for å laste ned dokument:
Hva er Pilegrimsleden?
Opplæringskurs

IO3 – Guider/retningslinjer for opplæring
I Panhera har det bidratt forskere som har utviklet retningslinjer og guider for opplæring på nettet som utfyller opplæringskurset. Disse retter seg både til ledere og personal på herbergene og sikter mot å utvikle deres ledelses-, kommunikasjons- og den personlige kompetanse, for på best mulig vis å tilby tjenester med høy kvalitet for sine gjester.

Trykk her for å laste ned dokument:
Kundeservice (ansikt til ansikt)
Kundeservice (ikke ansikt til ansikt)
Retningslinjer for utvikling av turistprodukter og reiseruter
Guide om Produktmarkedsføring
Turismemarkedsføring
Bedrifts og virksomhetsledelse

IO4 Felles sertifiseringssystem
Lar det seg gjøre å finne et felles sertifiseringssystem som skal tjene som et slags «kvalitetsmerke for gode herberger» – som gir god service i henhold til de resultater som er samlet inn og utviklet gjennom Panhera-prosjektet? Vi håper å kunne gi et bidrag til nettopp det!.

Trykk her for å laste ned dokument:
Feller sertifiseringssystem

IO5 - Nettbasert åpen utdanningsplattform
Den kunnskap og de data som presenteres på denne siden, og de dokumentene du kan laste ned her, finnes også på de ulike partnerspråk som er med i Panhera. På utdanningsplattformen www.panhera.eu finner du mer informasjon! – Formålet med denne plattformen er ikke bare å presentere de intellektuelle resultatene fra Panhera-prosjektet, men er også ment å muliggjøre en kontinuerlig og evaluering av kompetansen til personalet i vertsstrukturen/herbergene og tjenestene som her tilbys.

Trykk her for å gå til utdanningsplattformen